Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2017/2018



Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 514,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dochód:

  1. do dochodu wliczamy zasiłek rodzicielski;
  2. nie wliczamy „500 +".

Rodzice mogą składać wnioski u pedagoga szkolnego do dnia 15 września 2017 r.
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.