Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2018/2019Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 października zmienia się kryterium dochodowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto. W przypadku osób, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie wynosi od 514 do 528 zł stypendium będzie przyznane od miesiąca października.

Dochód:

  1. do dochodu wliczamy zasiłek rodzicielski;
  2. nie wliczamy „500 +".

Rodzice mogą składać wnioski u pedagoga szkolnego do dnia 17 września 2018 r.
Wnioski można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny