Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2019/2020Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy złożyć do dnia 15 września 2019 roku

Formularz można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Wniosek o stypendium szkolne